The town of Komsomolsk. Social Town

Architect - S.N. Gruzenberg. Source: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-arhitekturnoe-nasledie-proizvodstvennoy-i-sotsialnoy-infrastruktur-ivanovskoy-gres.