The city of Privolzhsk. Secondary School (nowadays school №12)

It was built in 1936. Architect - Kominternovskaya Street, 36 Source: http://privoljsk.etowns.ru/about/history/istorija-privolzhska-1930-1946-goda.html